PL EN

III Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy
im. Krzysztofa Pendereckiego


Karta uczestnictwa

Akceptuję warunki Regulaminu
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Kandydatów (w kolejnym etapie Uczestników Konkursu)
 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Muzyczna z siedzibą: ul. Świętego Tomasza 43, 31-027 Kraków.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się do celów organizacji Konkursu i realizacji procesu rekrutacji w zgodzie z Regulamin Konkursu.
 3. Dane osobowe przetwarzane do celów określonych w punkcie 2 powyżej, będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji tego celu.
 4. Kandydatowi (Uczestnikowi Konkursu) przysługuje, w zakresie danych osobowych, które go dotyczą, prawo do żądania od administratora danych:
  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • zaprzestania przetwarzania w uzasadnionych przypadkach (sprzeciw).
 5. Kandydatowi (Uczestnikowi Konkursu) przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, a co za tym idzie wystąpienie do Organizatora z żądaniem usunięcia konta i wszystkich danych przypisanych do konta.
 6. Kandydatowi (Uczestnikowi Konkursu) przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych. Skargę wnosi się do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, bądź inny organ, który w przyszłości zostanie ustanowiony na jego miejsce.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych, bądź niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie do celów określonych w punkcie 2 powyżej, oznaczało będzie brak możliwości uczestniczenia w Konkursie.
 8. Decyzje podejmowane w sprawie Kandydatów (Uczestników Konkursu) nie będą opierały się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, ani na profilowaniu.
http://www.pendereckicello.com.pl