im. Krzysztofa Pendereckiego
III Międzynarodowy
Konkurs Wiolonczelowy

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 sierpnia 2018 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 sierpnia 2018 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 sierpnia 2018 r.

9–16 grudnia 2018 r., Kraków

9–16 grudnia 2018 r., Kraków

9–16 grudnia 2018 r., Kraków

konkurs wiolonczelowy
im. Krzysztofa Pendereckiego
III Międzynarodowy
Konkurs Wiolonczelowy

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 sierpnia 2018 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 sierpnia 2018 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 sierpnia 2018 r.

9–16 grudnia 2018 r., Kraków

9–16 grudnia 2018 r., Kraków

9–16 grudnia 2018 r., Kraków

im. Krzysztofa Pendereckiego
III Międzynarodowy
Konkurs Wiolonczelowy

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 sierpnia 2018 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 sierpnia 2018 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 sierpnia 2018 r.

9–16 grudnia 2018 r., Kraków

9–16 grudnia 2018 r., Kraków

9–16 grudnia 2018 r., Kraków

previous arrow
next arrow
Slider

Regulamin

III Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego
im. Krzysztofa Pendereckiego,
Kraków 2018

I. Nazwa Konkursu

III Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Krzysztofa Pendereckiego, Kraków 2018.

II. Miejsce Konkursu

Akademia Muzyczna w Krakowie
ul. Św. Tomasza 43, Kraków
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej

III. Organizator Konkursu

Akademia Muzyczna w Krakowie – Katedra Wiolonczeli i Kontrabasu

IV. Adres Konkursu

III Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. K. Pendereckiego, Kraków 2018
Akademia Muzyczna w Krakowie
ul. Św. Tomasza 43, 31-027 Kraków, Poland

Tel: +48 12 422 44 00
Fax: +48 12 422 44 55
E-mail: office.ikpcc@gmail.com

V. Termin Konkursu

Konkurs odbędzie się w dniach 9-16.12.2018 w Krakowie.

VI. Jury Konkursu

W Jury, pod honorowym patronatem Krzysztofa Pendereckiego, znajdą się wybitni wiolonczeliści polscy i zagraniczni.

Jego pracom przewodniczył będzie prof. Zdzisław Łapiński.

Skład Jury zostanie opublikowany przed Konkursem.

Jury pracuje według odrębnie sporządzonego i zatwierdzonego przez członków Jury regulaminu. Jego decyzje są ostateczne, nieodwołalne i niezaskarżalne.

VII. Warunki uczestnictwa

III Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. K. Pendereckiego, Kraków 2018 przeznaczony jest dla wiolonczelistów urodzonych w latach 1990-2002.

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy:

A. Nadesłać do 15 sierpnia 2018 roku poprzez panel rejestracyjny, znajdujący się na stronie www.pendereckicello.com.pl następującą dokumentację

 1. Wypełnioną Kartę Uczestnictwa.
 2. Nagranie video następujących utworów:
 • Jan Sebastian Bach
  Preludium z IV, V lub VI Suity na wiolonczelę solo
 • Krzysztof Penderecki
  Notturno z Suity na wiolonczelę solo
 • Jeden z następujacych utworów do wyboru:
  Karl Dawidow – Am Springbrunnen op.20 nr 2
  Gabriel Fauré – Papillon op.77
  Dawid Popper – Elfentanz op.39
 1. Fotografię (w formie elektronicznej).
 2. Życiorys artystyczny (w formie elektronicznej) w jęz. polskim, angielskim lub niemieckim.
 3. Opłatę eliminacyjną, w wysokości 100 PLN, (dotyczy wszystkich uczestników eliminacji) którą należy przesłać wyłącznie na konto:
  AKADEMIA MUZYCZNA KRAKÓW
  BANK PEKAO S.A. III Odział Kraków
  48 1240 2294 1111 0000 3708 8211

B. Kandydaci zobowiązani są do potwierdzenia swojego uczestnictwa w Konkursie i dokonania do dnia 15.11.2018 r. opłaty konkursowej w wysokości 350 PLN.
Opłata ta dotyczy uczestników zakwalifikowanych do Konkursu.

C. Kandydaci zobowiązani są do stawienia się na losowanie kolejności uczestnictwa  w dniu 9.12.2018 r. z aktualnym dokumentem potwierdzającym tożsamość i datę urodzenia.

D. Kandydaci wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku związanego z udziałem w Konkursie, w szczególności poprzez wykorzystywanie fotografii.

E. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

VIII. Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Na podstawie nadesłanych formularzy zgłoszeniowych oraz nagrań muzycznych, do udziału w Konkursie dopuszczonych zostanie maksymalnie 40 uczestników.
  Kwalifikacji kandydatów dokona specjalnie powołana przez organizatorów Komisja.
  O decyzji Komisji organizatorzy Konkursu zobowiązują się powiadomić wszystkich kandydatów w terminie do 14.09.2018 r.
  Decyzje Komisji nie mogą być kwestionowane, tym samym organizatorzy Konkursu nie są zobowiązani do udzielania wyjaśnień.
 2. Do II etapu zostanie dopuszczonych nie więcej niż 12 uczestników.
 3. Do III zostanie dopuszczonych nie więcej niż 4 uczestników.

IX. Wymagania programowe

Konkurs składa się z trzech etapów:

I Etap

W pierwszym etapie uczestnik musi wykonać następujące utwory z pamięci:

 1. Krzysztof Penderecki
  Per Slava lub Scherzo z Suity na wiolonczelę solo lub Violoncello totale.
 2. Recital (40 min)
  1. Program powinien zawierać utwory wyłącznie na wiolonczelę solo.
  2. Program powinien zawierać przynajmniej jedną kompozycję J.S.Bacha lub M.Regera.
  3. Dopuszcza się wykonywanie części sonat czy utworów cyklicznych.

II Etap

W drugim etapie uczestnik musi wykonać następujące utwory:

 1. Krzysztof Penderecki
  Utwór napisany specjalnie na konkurs (może być wykonany z nut).
 2. Recital (50 minut).
  1. Program powinien być zróżnicowany stylistycznie.
  2. Dopuszcza się wykonywanie części sonat czy utworów cyklicznych (program musi być wykonany z pamięci).

 III Etap

W trzecim etapie uczestnik musi wykonać dwa koncerty:

 1. Krzysztof Penderecki
  Concerto per viola wersja na wiolonczelę i orkiestrę kameralną (Ed. Schott) (może być wykonany z nut).
 2. Jeden z następujących koncertów:
  • Luigi Boccherini – Koncert B-dur G.482
  • Joseph Haydn – Koncert C-dur Hob.VIIb:1
  • Joseph Haydn – Koncert D-dur Hob.VIIb:2
  • Anton Kraft – Koncert C-dur

(musi być wykonany z pamięci)

Finalistom towarzyszyć będzie Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej w Krakowie pod dyrekcją Adama Klocka.
Wszelkie zmiany w repertuarze uczestnika nadesłane po terminie zgłoszenia będą akceptowane wyłącznie do 14.10.2018 r.
Każda zmiana wymaga pisemnego potwierdzenia przez Organizatorów Konkursu.

X. Akompaniament

Organizatorzy Konkursu zapewniają uczestnikom II etapu akompaniatorów.

Uczestnicy nie mają prawa kwestionować akompaniatorów przydzielanych przez organizatorów Konkursu. Uczestnicy mogą przyjechać z własnymi akompaniatorami, ponosząc koszty ich podróży i zakwaterowania we własnym zakresie. Każdemu uczestnikowi gwarantuje się 90-minutową próbę z akompaniatorem.

Szczegółowy plan prób z akompaniatorami zostanie podany przez organizatorów po I etapie Konkursu. Uczestnicy zakwalifikowani do III etapu mają zagwarantowaną 60-minutową próbę z orkiestrą. 

XI. Kolejność uczestnictwa w Konkursie

Losowanie kolejności uczestnictwa w Konkursie odbędzie się 9.12.2018 r. Uczestnicy występować będą w kolejności alfabetycznej, zaczynając od komisyjnie wylosowanej litery alfabetu. Ta sama kolejność występów obowiązywać będzie w dalszych etapach Konkursu.

XII. Nagrody

I Nagroda               80 000 PLN
II Nagroda             40 000 PLN
III Nagroda            20 000 PLN
IV Nagroda            10 000 PLN

Nagroda specjalna za wykonanie utworu K. Pendereckiego.

Koncerty z orkiestrami dla laureatów konkursu.

Wszyscy biorący udział w Konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Kwoty nagród podlegają opodatkowaniu. Na podstawie oceny poziomu Konkursu, Jury ma prawo zmiany układu nagród, z zastrzeżeniem, że poszczególne nagrody nie mogą być niższe ani wyższe od podanych w regulaminie.

Wszystkie inne nagrody pieniężne lub rzeczowe, ufundowane przez instytucje bądź osoby prywatne, winny być zgłoszone do Sekretariatu Konkursu przed jego rozpoczęciem.

Jury może, drogą specjalnej decyzji potraktować te nagrody jako regulaminowe lub pozaregulaminowe.

XIII. Rejestracja i transmisja Konkursu

Wykonania konkursowe wszystkich trzech etapów wraz z Koncertem Laureatów są otwarte dla publiczności. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji audio i video wszystkich koncertów i wydarzeń w czasie trwania Konkursu oraz użycia tych nagrań do celów archiwizacji i reklamy Konkursu. Nagrania mogą być publicznie odtwarzane i rozpowszechniane bez dodatkowej zgody wykonawców.

W szczególności organizatorzy rezerwują sobie prawo odrębnego upoważniania stacji radiowych i telewizyjnych, do rejestracji i transmisji wszystkich wydarzeń konkursowych.

Uczestnikom Konkursu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia do wynagrodzenia.

W przypadku wykorzystania nagrań dla celów komercyjnych, nagrania te będą przedmiotem dalszych negocjacji.

XIV. Zakwaterowanie i wyżywienie

Rezerwacji noclegów i wyżywienia uczestnicy Konkursu dokonują i pokrywają we własnym zakresie.

XV. Rozstrzygnięcia regulaminowe

W przypadku rozbieżności w interpretacji Regulaminu Konkursu o rozstrzygnięciu wątpliwości decyduje tekst Regulaminu Konkursu w języku polskim.

Szukaj w serwisie